Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad voor de dagelijkse gang van zaken.

Veiligheid, geborgenheid en warmte staan centraal, kinderen moeten het gevoel hebben dat ze er mogen zijn. 

Het doel van kinderopvang Loosterheem is het creëeren van een veilige en vertrouwde plek waar het kind zichzelf kan en mag zijn tussen andere kinderen. Het kind staat centraal, het moet zich kunnen ontwikkelen in een eigen tempo. Door aan te sluiten bij het kind-zijn en de talenten van het kind te vinden, zal het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Kinderopvang Loosterheem biedt de kinderen een vaste structuur. Er is een vaste dagindeling waarbinnen ruimte is voor individuele activiteiten. Voor kinderen is een duidelijke structuur prettig, het geeft houvast en voorspelbaarheid.

Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de kinderopvang.

"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling