Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Dit is een stappenplan hoe te handelen als er een vermoeden is van kindermishandeling, huiselijk geweld of grensoverschrijdend gedrag. Het opstellen van dit stappenplan is verplicht voor iedereen die beroepsmatig werkt met ouders en/of kinderen en heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Het stappenplan maakt de beroepskracht duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij het opmerken van deze signalen en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze een besluit kan nemen over het doen van een melding

Grensoverschrijdend gedrag kan tussen beroepskrachten onderling, tussen beroepskrachten en kinderen en tussen kinderen onderling plaatsvinden. In alle gevallen geldt dat signalen moeten worden herkend en dat het gewoon moet zijn elkaar aan te spreken op gedrag en te overleggen over vermoedens van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.

In ernstige gevallen zal er melding van het grensoverschrijdend gedrag worden gedaan.

Het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten en andere aanwezige volwassenen binnen de kinderopvang moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom zijn er preventieve maatregelen genomen. Van de medewerkers bij kinderopvang Loosterheem is een geldige Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig. Ook van volwassen huisgenoten is een geldige VOG aanwezig. Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen ingeschreven zijn in het personenregister kinderopvang. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.

Kinderopvang Loosterheem heeft aan de hand van de meldcode een protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend vastgesteld. Daarnaast is er een cursus leren signaleren en aanpakken kindermishandeling en huiselijk geweld gevolgd en zal er bijscholing gevolgd worden. 

"Anders? zei kikker, we zijn toch allemaal anders."

uit: Max Velthuis, Kikker en de vreemdeling